กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/709
ชื่อเรื่อง: นโยบายของรัฐและกฎหมายคาสิโนในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชัย ดีรอด
ยุทธพงษ์ นฤนรเศรษฐ
อรพิน กาบสลับ
จันจิรา จูฑะศร
เบญญรัสมิ์ พิริยะกิจจา
อมรรัตน์ วรรณสิน
พิมอร สุทธิวารี
วารุณี อภิชาตบรรลือ
ไพรัตน์ เพ็ชรมณี
กันต์เผดิม อักษร
วิชัย จงโชติชัชวาลย์
คำรณ อดุลย์ธนกฤต
พิษณุ สุหฤทดำรง
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การพนัน - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
การพนัน - - นโยบายของรัฐ - - ไทย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาเรื่องการก่อเกิดนโยบายของรัฐและกฎหมายคาสิโนในประเทศไทย จากการวิเคราะห์การก่อเกิดสถาบันคาสิโน สำหรับประเทศไทยหากมีการผลักดันให้สถานคาสิโนเปิดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องกำหนดเป็นนโยบายทางด้านธุรกิจคาสิโนระดับชาติ โดยมีกระทรวงมหาดไทยควบคุมกำกับดูแลโดยใกล้ชิดในด้านการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศและสกัดกั้นไม่ให้เงินไหลออกไปยังบ่อนการพนันรอบๆชายแดนช่วยแก้ปัญหาการคอรัปชั่น ของเจ้าหน้าที่และทำให้รัฐสามารถเข้าจัดการควบคุมธุรกิจการพนันเถื่อนที่ลักลอบทำกันอยู่ในเวลานี้ได้มากขึ้น คัดคนเข้าเล่นด้วยเกณฑ์บางประการเพื่อลดการกระทบกระเทือนต่อฐานะครอบครัว ตั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยวห่างไม่เกิน 100 เมตร การนำไปปฏิบัติ เมื่อพิจารณานโยบายของรัฐบาลที่ประเทศอื่นๆพบว่ามี 2 แนวทางหลัก ในเรื่องของการพนัน แนวทางแรก ได้แก่การทำให้การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าของและผู้เล่นมีโทษโดยการปรับและจำคุก อีกแนวทางหนึ่งได้แก่ การยอมรับว่าการปราบปรามเป็นสิ่งที่ยาก เพราะต้นทุนการใช้จ่ายมีมูลค่าสูง การทำให้การพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเปิดโอกาสให้รัฐบาลนำการพนันออกจากมุมมืดของสังคม สามารถกำหนดควบคุม และนำรายได้บางส่วนมาใช้ เจ้าของบ่อนการพนันและนักเล่นพนันสามารถนำเงินมาช่วยเหลือสังคมแทนที่การจ่ายค่าสินบนแก่ตำรวจ การเปิดสถานคาสิโนถูกกฎหมายจะต้องผูกขาดโดยรัฐบาล การก่อเกิดสถานคาสิโนนโยบายของรัฐปัจจุบันเหตุผลใหญ่สุดที่ควรจะทำอยู่ที่ป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศมากจนเกินไปเพราะเวลานี้นี้มันไหลออกทุกทิศทุกทาง การเปิดสถานคาสิโนถูกกฎหมายจะทำให้รัฐบาลได้รายได้เพิ่มขึ้นมากมายแต่ลงทุนเพียงเล็กน้อยจึงควรมีนโยบายด้านการจัดการธุรกิจการพนันเป็นนโยบายระดับชาติ การจัดการองค์กรโดยให้มีหลักการและรูปแบบการบริการ คือ มีการจัดการตั้งกระทรวงขึ้นมาเพื่อกำหนดนโยบายการพนันโดยเฉพาะการทำงานในระดับกระทรวงรัฐบาลก็ยังไม่มีนโยบายใดๆเกี่ยวกับการเปิดบ่อนการพนันเสรีอย่างเป็นรูปธรรมนัก นอกจากการเสนอประเด็นทางสังคมว่าต้องการที่จะนำธุรกิจการพนันที่อยู่นอกกฎหมายมาเป็นธุรกิจภายใต้กฎหมายเช่น กรณีของหวยใต้ดิน ได้ถูกนำมาเป็นหวยบนดินแล้ว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/709
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น