กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/701
ชื่อเรื่อง: การศึกษาสมรรถนะของความเป็นผู้ประกอบการ ความสามารถด้านการจัดการขององค์กร ความสามารถด้านการแข่งขันขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจบริการที่พักแรมขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดา สุวรรณาภิรมย์
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดการธุรกิจ
ที่พักนักท่องเที่ยว
ธุรกิจขนาดย่อม - - การจัดการ - - วิจัย
ผู้ประกอบการ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สาขาเศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรมโรงแรม - - เจ้าของกิจการ
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/701
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น