กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/699
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุดา สุวรรณาภิรมย์
dc.contributor.authorอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:02Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:02Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/699
dc.description.abstractงานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา) งานวิจัยฉบับนี้ได้แนวความคิดมาจากทฤษฎี Competitive Advantage of the Nation โดย Porter E.M. (1980) และแนวคิดของ Cooper, R.G. and E. J. Kleinschmidt (1985) แต่การศึกษาในครั้งนี้ได้แนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ศึกษาเฉพาะความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา วิธีการดำเนินวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 200 บริษัทผู้ส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติชั้นสูง Multiple Regression Model ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาคือปัจจัยลักษณะเฉพาะของธุรกิจ (ขนาดของบริษัท ความเกี่ยวข้องด้านการส่งออก และประสบการณ์ด้านการส่งออก) ลักษณะการบริหารจัดการด้านความมุ่งมั่นด้านการส่งออกและด้านทัศนคติต่อการส่งออก กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อการส่งออก ลักษณะทางด้านอุตสาหกรรม และความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งถ้าต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแล้วจะต้องพัฒนาปัจจัยเหล่านี้โดยตรง จึงจะสามารถเพิ่มความสามารถในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบันth_TH
dc.description.sponsorshipทุนวิจัยสนับสนุนประจำงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2546en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectเสื้อผ้า - - ไทย - - การส่งออกth_TH
dc.subjectสิ่งทอ - - ไทย - - การส่งออกth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมสิ่งทอ - - ไทยth_TH
dc.subjectอุตสาหกรรมเสื้อผ้า - - ไทยth_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย : กรณีศึกษาการส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2546
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น