กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/699
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย : กรณีศึกษาการส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุดา สุวรรณาภิรมย์
อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: เสื้อผ้า - - ไทย - - การส่งออก
สิ่งทอ - - ไทย - - การส่งออก
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - ไทย
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า - - ไทย
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา) งานวิจัยฉบับนี้ได้แนวความคิดมาจากทฤษฎี Competitive Advantage of the Nation โดย Porter E.M. (1980) และแนวคิดของ Cooper, R.G. and E. J. Kleinschmidt (1985) แต่การศึกษาในครั้งนี้ได้แนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ศึกษาเฉพาะความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา วิธีการดำเนินวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 200 บริษัทผู้ส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม การวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติชั้นสูง Multiple Regression Model ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาคือปัจจัยลักษณะเฉพาะของธุรกิจ (ขนาดของบริษัท ความเกี่ยวข้องด้านการส่งออก และประสบการณ์ด้านการส่งออก) ลักษณะการบริหารจัดการด้านความมุ่งมั่นด้านการส่งออกและด้านทัศนคติต่อการส่งออก กลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อการส่งออก ลักษณะทางด้านอุตสาหกรรม และความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งถ้าต้องการที่จะพัฒนาความสามารถในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มแล้วจะต้องพัฒนาปัจจัยเหล่านี้โดยตรง จึงจะสามารถเพิ่มความสามารถในการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/699
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น