กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/695
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกองคลัง เทศบาลตำบลสัตหีบ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การคลังเทศบาล - - ความพอใจของผู้ใช้บริการ - - วิจัย
บริการของเทศบาล - - ไทย - - สัตหีบ - - วิจัย
เทศบาลตำบลสัตหีบ. กองคลัง - - ความพอใจของผู้ใช้บริการ - - วิจัย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/695
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น