กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/694
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The impact of the economic and social development on the quantity and quality of water in Bangprakong watershed area
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาลุ่มน้ำ - - ลุ่มน้ำบางปะกง
การพัฒนาเศรษฐกิจ - - แง่สิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้ำ - - ไทย - - ลุ่มน้ำบางปะกง - - วิจัย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/694
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น