กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/691
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติ และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ. ชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitudes and socio-economic of community under the land expropriation scheme : a case study of Laemchabang Community, Changwat chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญเชิด หนูอิ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การเวนคืนที่ดิน - - ชลบุรี
การเวนคืนที่ดิน
ที่ดิน
ท่าเรือแหลมฉบัง
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาชุมชนแหลมฉบัง จำนวน 172 ตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและผูกพันกับชุมชนอย่างมาก เพราะได้อาศัยมานานกว่า 30 ปี ถึงแม้ว่าปัจจุบันชุมชนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ไม่ต้องการที่จะย้ายออกจากที่อยู่ปัจจุบันที่ถูกประกาศเป็นเขตเวนคืนที่ดิน เพื่อมาดำเนินการตามโครงการท่าเรือแหลมฉบัง แต่มีบางส่วนต้องการอพยพย้ายออก แต่มีเงื่อนไขต้องการให้การท่าเรือได้ให้ค่าเวนคืนที่ดินค่ารื้อถอนที่เหมาะสมกว่านี้ โดยชุมชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/691
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น