กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/684
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลกระทบและลู่ทางการลงทุนด้านสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี มหาขันธ์
บุญเชิด หนูอิ่ม
ศิริศักดิ์ มหาวรศิลป์
เรวัต แสงสุริยงค์
เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาอุตสาหกรรม - - ไทย (ภาคตะวันออก)
การลงทุน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
นิคมอุตสาหกรรม - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - ผลกระทบจากการลงทุน
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/684
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น