กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/681
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorฉันทนา จันทวงศ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:01Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:01Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/681
dc.description.sponsorshipได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการทำงานth_TH
dc.subjectกำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา - - ไทยth_TH
dc.subjectบัณฑิต - - การจ้างงาน.th_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545th_TH
dc.title.alternativeFollow-up study of ... graduates of Burapha Universityth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2545
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น