กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/681
ชื่อเรื่อง: การติดตามคุณภาพบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2545
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Follow-up study of ... graduates of Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฉันทนา จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การทำงาน
กำลังคนระดับบัณฑิตศึกษา - - ไทย
บัณฑิต - - การจ้างงาน.
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/681
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น