กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/675
ชื่อเรื่อง: ระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประกาศิต เจริญยิ่ง
นพรัตน์ สุวรรณโชติ
โกศล ชัยสวัสดิ์
คณิน ถูกมี
ศิรินทิพย์ ทองย้อย
มิฬัญค์ฎา พงษ์กลิ่น
อัจฉราวดี ทองคำ
ปรทิพย์ จันทร์แจ่มศรี
เยาวรัตน์ฐา รัตนปัญญากุล
ศรินยา วิสุทธิแพทย์
ณัฐธยาน์ พิศุทธ์จรุงพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: การพนัน - - ไทย
ธุรกิจผิดกฎหมาย
บ่อน - - ไทย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากผลการศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโนภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบริหารจัดการ โดยศึกษาจากผลการวิจัยที่นักวิจัยได้ค้นคว้ารูปแบบการพนันของต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการและประสบผลสำเร็จมาแล้ว ได้แก้ของประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อสรุปดังนี้ การบริหารจัดการส่วนใหญ่ พบว่ารัฐจะใช้คณะกรรมการควบคุมการพนัน (Commission) ทำหน้าที่บริหารจัดการการพนันสถานคาสิโนต่างๆ หน้าที่หลักโดยทั่วไปของคณะกรรมการควบคุมการพนัน (Commission) ที่รัฐใช้ควบคุมบริหารจัดการสถานคาสิโนโดยทั่วไป การดำเนินงานของคณะกรรมการจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการคลังและการเงิน (Department of Treasury and Finance) ให้การช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจสอบของรัฐบาล (government Inspectors Office) ซึ่งประจำอยู่ที่สถานคาสิโนแต่ละแห่ง ผู้ตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจตราการพนันที่สถานคาสิโนและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการควบคุมการพนันมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุมการพนัน เพื่อให้การเล่นการพนันดำเนินไปด้วยความซื่อตรง ปราศจากการแทรกแซงของบรรดาอาชญากร และการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า ตลอดจนถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพนันแก่ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการทำวิจัย และตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนัน ตลอดจนบริหารเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนชุมชน (The community support levy) และการบริหารควบคุมภายใน ผู้ที่ถือใบอนุญาติคาสิโนจะต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในอย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกานเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ทำให้เกิดกำไรเบื้องต้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ตรวจสอบ (Government Inspectorate) การตรวจนับเงินสดทุกวันจากกล่องที่ใส่เงินที่โต๊ะพนัน (table drop boxes) จะต้องมีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมด้วย ผลชนะจากการพนันในแต่ละวันต้องมีการลงนาม และให้การับรองโดยผู้ตรวจสอบ และระบบการบริหารควบคุมภายในสถานคาสิโน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/675
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น