กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/675
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorประกาศิต เจริญยิ่งth
dc.contributor.authorนพรัตน์ สุวรรณโชติth
dc.contributor.authorโกศล ชัยสวัสดิ์th
dc.contributor.authorคณิน ถูกมีth
dc.contributor.authorศิรินทิพย์ ทองย้อยth
dc.contributor.authorมิฬัญค์ฎา พงษ์กลิ่นth
dc.contributor.authorอัจฉราวดี ทองคำth
dc.contributor.authorปรทิพย์ จันทร์แจ่มศรีth
dc.contributor.authorเยาวรัตน์ฐา รัตนปัญญากุลth
dc.contributor.authorศรินยา วิสุทธิแพทย์th
dc.contributor.authorณัฐธยาน์ พิศุทธ์จรุงพรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:01Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:01Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/675
dc.description.abstractจากผลการศึกษาเรื่องระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโนภายใต้กรอบแนวคิดของระบบการบริหารจัดการ โดยศึกษาจากผลการวิจัยที่นักวิจัยได้ค้นคว้ารูปแบบการพนันของต่างประเทศ ซึ่งมีการดำเนินการและประสบผลสำเร็จมาแล้ว ได้แก้ของประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอังกฤษ, ประเทศสหรัฐอเมริกา มีข้อสรุปดังนี้ การบริหารจัดการส่วนใหญ่ พบว่ารัฐจะใช้คณะกรรมการควบคุมการพนัน (Commission) ทำหน้าที่บริหารจัดการการพนันสถานคาสิโนต่างๆ หน้าที่หลักโดยทั่วไปของคณะกรรมการควบคุมการพนัน (Commission) ที่รัฐใช้ควบคุมบริหารจัดการสถานคาสิโนโดยทั่วไป การดำเนินงานของคณะกรรมการจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมการคลังและการเงิน (Department of Treasury and Finance) ให้การช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจสอบของรัฐบาล (government Inspectors Office) ซึ่งประจำอยู่ที่สถานคาสิโนแต่ละแห่ง ผู้ตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจตราการพนันที่สถานคาสิโนและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการควบคุมการพนันมีหน้าที่ในการกำกับดูแล และควบคุมการพนัน เพื่อให้การเล่นการพนันดำเนินไปด้วยความซื่อตรง ปราศจากการแทรกแซงของบรรดาอาชญากร และการเอารัดเอาเปรียบลูกค้า ตลอดจนถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพนันแก่ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ส่งเสริมการทำวิจัย และตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนัน ตลอดจนบริหารเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนชุมชน (The community support levy) และการบริหารควบคุมภายใน ผู้ที่ถือใบอนุญาติคาสิโนจะต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในอย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านกานเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ทำให้เกิดกำไรเบื้องต้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ตรวจสอบ (Government Inspectorate) การตรวจนับเงินสดทุกวันจากกล่องที่ใส่เงินที่โต๊ะพนัน (table drop boxes) จะต้องมีผู้ตรวจสอบเข้าร่วมด้วย ผลชนะจากการพนันในแต่ละวันต้องมีการลงนาม และให้การับรองโดยผู้ตรวจสอบ และระบบการบริหารควบคุมภายในสถานคาสิโนth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ. มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการพนัน - - ไทยth_TH
dc.subjectธุรกิจผิดกฎหมายth_TH
dc.subjectบ่อน - - ไทยth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleระบบการบริหารจัดการในการให้บริการคาสิโนth_TH
dc.typeResearch
dc.year2549
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น