กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/661
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between organizational culture and learning organization of schools under the office of educational service area in the eastern
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารองค์ความรู้ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
วัฒนธรรมองค์การ - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - วิจัย
สาขาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก - - การจัดการ - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก โดยการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา จำแนกตามขนาด ประเภทและลักษณะของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคตะวันออก จำนวน 396 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .95 และ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบค่าที สหสัมพันธ์อย่างง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก วัฒนธรรมองค์การของสถานศึกษาโดยรวมจำแนกตามขนาดและลักษณะสถานศึกษาแตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามประเภทสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยรวม จำแนกตามลักษณะสถานศึกษาแตกต่างกัน ส่วนจำแนกตามขนาดและประเภทสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน วัฒนธรรมองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์กันทางบวก และวัฒนธรรมองค์การในด้านความหลากหลาย คุณภาพ ความมีศักดิ์ศรี ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความมุ่งประสงค์ขององค์การและความเอาใจใส่ดูแล สามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ โดยมีอำนาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 76 .30 มีสัมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ Y=.47+.25(X 10) +.16(X6)+.09(X4)+.14(X1)+.09(X8) The purposes of this research were to compare and examine relationship between organizational culture and learning organization of schools undwe the office of educational service area in the eastern region, for comparing as classified by size, type and personalized of school. The sample consisted of 396 teachers sampling by stratified random sampling. The research instruments were 5 rating scale questionnaire on organization culture and learning organization of schools, which had reliabilities of .95 and .96. Data were analyzed using mean, standard deviation, One-way ANOVA, t-test, simple correlation, and stepwise multiple regression analysis. The results of the study revealed that: Organizational culture and learning organization of schools in total and each aspects were rated at a high level. Organizational culture of schools in total as classified by size and personalized were sigificance different, but type was no significance different. Learning organization of schools in total as classified by personalized was significance different, but by size and type were no significance different. There were positive relationship between organizational culture and learning organization of schools. The predictors of learning organization of schools from variables of organizational culture were diversity, quality, integrity, sense of community, school purposes, and caring at a .05 level of signficance, which accounted for 76.30 percent of the variances in raw score question as follow: Y=.47+.25(X 10) +.16(X6)+.09(X4)+.14(X1)+.09(X8)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/661
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น