กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/657
ชื่อเรื่อง: การจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชาญ สว่างวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอันมีผลต่อการสะท้อนการพัฒนาในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างมีระบบ จากการศึกษาพบว่าประชากรสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสัตว์หน้าดินมีการกระจายแตกต่างเด่นชัดบริเวณปากแม่น้ำ และน้ำลึกชายฝั่งทั้งชนิดและประชากร ทั้งยังมีการแสดงให้เห็นถึงสภาพทางกายภาพและเคมีที่เกิดขึ้นในช่วงสองฤดูที่ศึกษาว่ามีอิทธิพลในระดับหนึ่ง การศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการประเมินผลดังกล่าวในระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีระบบได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/657
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น