กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/649
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจเร จรัสจรูญพงศ์th
dc.contributor.authorประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์th
dc.contributor.authorกล่าวขวัญ ศรีสุขth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:52:59Z
dc.date.available2019-03-25T08:52:59Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/649
dc.description.abstractในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการสังเคราะห์สารประกอบไดเอริล เมธิลเอมีนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยปฏิกิริยา Aza-Friedel-Craffs ระหว่างสารอะโรมาติกหรือเฮเทอโรอะโรมาติก กับอัลดีไฮด์ทั้งชนิดอะโรมาติกและอะลิฟาดิก และสาร benzyl- หรือ tert-butylcarbmate ในตัวทำละลายโทลูอีนที่อุณหภูมิห้องโดยมีไอโอดีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิธีนี้สามารถสังเคราะห์สารประกอบไดเดริล เมธิลเอมีนต่างไ ได้ในเปร์เซ้นต์ปานกลางถึงสูง (40-97) และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไอโอดีนซึ่งมีราคาถูกและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สารประกอบไดเอริล เมธิล เมธิลเอมีนที่สังเคราะห์ได้นี้ถูกนำไปทดสอบความสมารถในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS พบว่า สาร tert-butyl (2,4,6-trimethoxyphenyl)(cyclopentyl)methylcarbamate (4p) มีความสามารถในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซดืได้ดีโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 23.77+-0.21 สารอนุพันธ์ไดเอริล เมธิลเอมีนจึงมีแนวโน้มที่สามารถนำไปใช้เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์ได้th_TH
dc.description.sponsorshipทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.subjectสารต้านการอักเสบth_TH
dc.subjectสารต้านการอักเสบนอกกลุ่มสเตียรอยด์th_TH
dc.subjectไดเอริลเมธิลเอมีนth_TH
dc.subjectไอโอดีนth_TH
dc.titleการสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ไดเอริลเมธิลเอมีนที่ไม่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์th_TH
dc.title.alternativeSynthesis and anti-inflammatory agents of non-steroidal diarylmethylamine derivativesen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2554
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น