กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/649
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ไดเอริลเมธิลเอมีนที่ไม่เป็นกลุ่มสเตียรอยด์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis and anti-inflammatory agents of non-steroidal diarylmethylamine derivatives
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จเร จรัสจรูญพงศ์
ประภาพรรณ เตชะเสาวภาคย์
กล่าวขวัญ ศรีสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
สารต้านการอักเสบ
สารต้านการอักเสบนอกกลุ่มสเตียรอยด์
ไดเอริลเมธิลเอมีน
ไอโอดีน
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการสังเคราะห์สารประกอบไดเอริล เมธิลเอมีนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยปฏิกิริยา Aza-Friedel-Craffs ระหว่างสารอะโรมาติกหรือเฮเทอโรอะโรมาติก กับอัลดีไฮด์ทั้งชนิดอะโรมาติกและอะลิฟาดิก และสาร benzyl- หรือ tert-butylcarbmate ในตัวทำละลายโทลูอีนที่อุณหภูมิห้องโดยมีไอโอดีนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิธีนี้สามารถสังเคราะห์สารประกอบไดเดริล เมธิลเอมีนต่างไ ได้ในเปร์เซ้นต์ปานกลางถึงสูง (40-97) และใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาไอโอดีนซึ่งมีราคาถูกและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สารประกอบไดเอริล เมธิล เมธิลเอมีนที่สังเคราะห์ได้นี้ถูกนำไปทดสอบความสมารถในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS พบว่า สาร tert-butyl (2,4,6-trimethoxyphenyl)(cyclopentyl)methylcarbamate (4p) มีความสามารถในการยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซดืได้ดีโดยมีค่า IC50 เท่ากับ 23.77+-0.21 สารอนุพันธ์ไดเอริล เมธิลเอมีนจึงมีแนวโน้มที่สามารถนำไปใช้เป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสเตียรอยด์ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/649
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น