กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/648
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Synthesis of resin as catalyst in biodiesel production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกรัฐ ศรีสุข
อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชื้อเพลิงไบโอดีเซล - - การผลิต
ตัวเร่งปฏิกิริยา
เรซิน
เรซินสังเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์ - - การสังเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไม่เป็นสถานะเดียวกับสารตั้งต้น (Heterogeneous catalysts) โดยนำของเหลวไอออนิกซึ่งประกอบด้วย imidazolium ที่มีหมู่แทนที่แตกต่างกันและประจุลบต่าง ๆเช่น HSO4 และ P-TsO ยึดเกะบน Merrifield's resin จากนั้นนำมาวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy และ Energy dispersive spectroscopy (EDX) ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ถูกนำมาทดสอบประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นของน้ำมันปาล์มกับเมทานอลเพื่อผลิตไบโอดีเซล พบว่า 1-(4-sulfonic acid) butyllimidazolium toluene sulfonic acid ที่ยึดเกาะ Merrifield's resin (E16) มีประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาดีที่สุด โดยร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ 66 ซึ่งให้ผลดีพอ ๆกับใช้ H2SO4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการแยกไบโอดีเซลออกจากปฏิกิริยาทำได้โดยการกรองอย่างง่าย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/648
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น