กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/646
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลินทรีย์ดื้อยาและการต้านมะเร็งของสารสกัดจากสมุนไพรไทยบางชนิด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Inhibitory effects of some Thai herb extracts on the growth of some drug resistant microorganisms and cancer cell lines
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การรักษาด้วยสมุนไพร - - ไทย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สารต้านมะเร็ง
สารสกัดจากพืช - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/646
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น