กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/636
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแร่ธาตุ อาหารพืชในทะเล บริเวณแหลมฉบัง
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิทยา บุญถนอม
วรวิทย์ ชีวาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ
นิเวศวิทยาชายฝั่ง - - ไทย (ภาคตะวันออก)
น้ำทะเล. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พืชน้ำ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วาริชศาสตร์ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณแร่ธาตุอาหารพืชในทะเล บริเวณแหลมฉบัง ถึงพัทยา ระหว่างเดือนตุลาคม 2532 – เดือนสิงหาคม 2533 พบว่าปริมาณฟอสเฟตอยู่ระหว่าง 0.30-1.01 ug-at/l ปริมาณไนไตรต์อยู่ระหว่าง 0.08-0.07 ug-at/l ปริมาณไนเตรตอยาระหว่าง 0.35-4.85 ug-at/l ปริมาณซิลิเกตอยู่ระหว่าง 32.71-323.56 ug-at/l นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณแร่ธาตุอาหารพืช เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำ พบว่าคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ การศึกษานี้ยังได้ศึกษา ค่าอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม ความโปร่งใส่ ปริมาณการละลายของออกซิเจน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรอบปี เท่ากับ 30 ± 1 องศาเซลเซียส , 8.21 ± 0.17 , 34 ± 1 ส่วนในพันล้าน, 3.2 ± 0.3 เมตร , 6.48 ± 0.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/636
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น