กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/633
ชื่อเรื่อง: การสะสมและการขยายตัวทางชีวภาพของสารพิษปรอท ในสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวิทย์ ชีวาพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปรอท - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ปรอทเป็นพิษ
พิษวิทยา
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ได้เก็บตัวอย่างสัตว์ทะเลจำนวนทั้งสิ้น 10 ชนิด รวม 111 ตัวอย่าง จากบริเวณบางพระและมาบตาพุด เพื่อทำการวิเคราะห์ประมาณสารปรอทปนเปื้อนในตัวอย่างสัตว์ พบว่าปริมาณสารปรอทในตัวอย่างวิเคราะอยู่ในช่วงพอสัย 1.8 - 90.4 ng/g โดยมีค่าเฉลี่ย 22.30 ng/n ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่กำหนดโดย USFDA และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 80 (2527) ที่กำหนดให้ไม่เกิน 500 ng/g พบค่าสูงสุดในปลาเก๋าและต่ำสุดในตัวอย่างแพลงตอนค์ พบการขยายตัวทางชีวภาพของสารปรอทอยู่ในห่วงลูกโซ่อาหาร สัตว์ทะเลในห่วงลูกโซ่อาหารที่สูงกว่าจะพบปริมาณสารปรอทมากกว่าในสัตว์ทะเลที่อยู่ในห่วงโซ่อาหรที่ต่ำกว่า นอกจากนี้เมื่อเอาสารปรอทมาหาความสัมพันธ์กับขนาด (น้ำหนัก) ของสัตว์ พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นสมการเส้นตรง ยกเว้นในปลาแพะ พบว่ามีสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารปรอทกับขนาด เมื่อคำนวนค่า Provisional tolerate weekly intake(PTWI) จากการบริโภคสัตว์ทะเลในบริเวณนี้พบว่ามีค่าเพียง 1/38 ของ PTWI แสดงว่าปริมาณสารปรอทที่ตรวจพบยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/633
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น