กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/628
ชื่อเรื่อง: ภาพลักษณ์ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน ตามทัศนะของนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of image of the curriculum and instruction department as perceived by students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยนุช คนฉลาด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ครู - - การสำรวจ
นักศึกษา - - ทัศนคติ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2544
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในด้านบุคลิกภาพของอาจารย์และหลักสูตรการสอนตามทัศนะของนิสิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตปริญญาตรี และนิสิตปริญญาโทปัจจุบันและนิสิตเก่า จำนวน 158 คน เครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ และคำถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และค่าร้อยละ ผลการวิจัยปรากฏผลดังต่อไปนี้ 1.นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนมากเห็นว่าบุคลิกภาพของอาจารย์ในภาควิชาอยู่ในระดับมากในเรื่องการแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับกาละเทศะ ใช้วาจาสุภาพ มีอัธยาศัยไมตรี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และรักษาชื่อเสียงเกียรติยศในวิชาชีพ ส่วนนิสิตระดับปริญญาโทส่วนมากเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง เรื่องที่นิสิตปริญญาตรีเห็นว่าภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อารมณ์มั่นคง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความยุติธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ ให้โอกาสแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์และมีความจริงใจในการให้คำปรึกษา ส่วนนิสิตปริญญาโทเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย 2.นิสิตระดับปริญญาตรีส่วนมากเห็นว่า หลักสูตรการสอนของภาควิชาอยู่ในระดับมากในเรื่องการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตย นิสิตปริญญาโทเห็นว่าอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง แต่เห็นว่าเนื้อหาที่สอนทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในระดับมาก สำหรับเรื่องความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาควิชา การเขียนเอกสาร ตำรา การวิจัย การเป็นวิทยากรภายนอก นิสิตปริญญาตรีเห็นว่าอยู่ในระดับปานกลาง แต่นิสิตปริญญาโทเห็นว่าอยู่ในระดับน้อย ทั้งนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทเห็นว่าภาพลักษณ์อยู่ในระดับน้อยในเรื่อง การจัดวิชาเลือกให้เรียนตามความต้องการและการใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย 3.เปรียบเทียบทัศนะของนิสิตปริญญาตรี และปริญญาโททั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชายและหญิงที่มีต่อบุคลิกภาพของอาจารย์และหลักสูตรการสอน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นทัศนะของนิสิตปริญญาตรี นิสิตเก่าระหว่างชายและหญิงต่อบุคลิกภาพของอาจารย์และหลักสูตรการสอน แตกต่างกัน (p<.05) 4.ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของภาควิชาด้านบุคลิกภาพของอาจารย์ตามทัศนะของนิสิตทุกระดับทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็นว่า อาจารย์ควรรับฟังความคิดเห็นของนิสิต ใช้วาจาสุภาพและเหมาะสม ไม่ควรมีอคติและปราศจากความยุติธรรม ด้านหลักสูตรการสอนเห็นว่าควรเปิดวิชาเลือกให้มากขึ้น ไม่บังคับให้เรียนวิชาเลือกโดยจัดตารางสอนแบบเบ็ดเสร็จ ควรสอนให้นิสิตเขียนแผนการสอนและนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง การสอนควรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการนำไปใช้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/628
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf191.27 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf97.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf356.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf55.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf490.28 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf194.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf60.35 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf85.92 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น