กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/614
ชื่อเรื่อง: สัตว์ทะเลหน้าดิน และสภาวะแวดล้อมบางประการ บริเวณพัทยาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Benthos and same environmental parameters at Pattaya to Leam Chabang Port.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมถวิล จริตควร
วิภูษิต มัณฑะจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มลพิษทางทะเล
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม - - ผลกระทบ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/614
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น