กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/611
ชื่อเรื่อง: ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโตการรอดตายอัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of cu chelate supplementation in feed formulation on growth, survival, feed conversion ratio and physiochemical change of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญรัตน์ ประทุมชาติ
กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งขาว - - การเจริญเติบโต
กุ้งขาว - - การเลี้ยง
สารอาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลของการเสริมทองแดงรูปคีเลตในอาหารกุ้งโดยมีระดับทองแดง 50 100 150 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และไม่เสริมทองแดงคีเลต (ชุดควบคุม) ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย ความถี่ในการลอกคราบ ความแปรปรวนของขนาด อัตราแลกเนื้อ ความทนทานต่อการขาดออกซิเจน และคสามเข้มข้นของโปรตีนและทองแดงในพลาสมากุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) ขนาดความยาวทั้งหมด 9.24+-0.43 เซนติเมตร น้ำหนักเฉลี่ย 6.25+- 0.22 กรัม ที่เลี้ยงในความเค็ม 10 ppt เป็นเวลา 60 วัน การเสริมทองแดงในอาหาร 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีผลทำให้กุ้งทดลองมีการเจริญเติบโตในส่วนความยาวที่เพิ่มขึ้นสูงสุดกว่างกุ้งที่ได้รับทองแดง 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุม (p<0.05) และกุ้งที่ได้รับทองแดง 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีความแปรปรวนของความยาวสูงกว่ากุ้งที่ได้รับทองแดง 50,200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และชุดควบคุม (p<0.05) แต่การเสริมทองแดงไม่มีผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน ความแปรปรวนของขนาดในส่วนน้ำหนัก ความถี่ในการลอกคราบ และอัตราแลกเนื้อ (p>0.05) การรอดตายของกุ้งชุดควบคุมสูงกว่ากุ้งที่ได้รับทองแดง 50 และ 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างกับกุ้งที่ได้รับทองแดง 100 และ 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (p>0.05) โดยกุ้งชุดควบคุมสลบเร็วสุดที่ระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำสูงสุด (p<0.05) และระดับความเข้มข้นของโปรตีนในพลาสม่ามีค่าแปรผันตามปริมาณทองแดงในอาหารที่เพิ่มขึ้น (p<0.05) กุ้งที่ได้รับอาหารเสริมทองแดง 150/มก./กก. พบความเข้มข้นทองแดงในพลาสมาสูงที่สุดและสูงกว่าชุดควบคุม (p<0.05)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/611
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น