กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/609
ชื่อเรื่อง: ผลของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลที่มีต่อสารประกอบชีวเคมีและระบบสืบพันธุ์ในหอยนางรมที่เลี้ยงในบริเวณอ่างศิลา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หอยนางรมปากจีบ
หอยนางรม
หอยนางรมปากจีบ - - การปรับปรุงพันธุ์
หอยนางรมปากจีบ - - การเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หอยนางรมเป็นหอยที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและมีคุณค่าอย่างยิ่งทางโภชนาการ เพราะประกอบด้วยแร่ธาตุอาหารและเกลือแร่ต่าง ๆ หลายชนิด หอยนางรมเป็นหอยที่เลี้ยงง่ายและมีราคาดี ดี ในปีหนึ่ง ๆจะมีการบริโภคหอยนางรมเป็นจำนวนมาก ผลผลิตที่ได้จึงยังไม่เพียงพอกับการบริโภค ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงพันธุ์หอยให้มีขนาดใหญ่ น้ำหนักเพิ่มขึ้น มีอัตราการอยู่รอดเพิ่มขึ้น การศึกษาลักษณะ จำนวน และชนิดของโครโมโซม จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐาน ในการปรับปรุงพันธุ์ การผสมข้ามพันธุ์ การทำให้จำนวนโครโมโซมเป็นทริพพลอยด์ (triploid) หรือ เตตระพลอยด์ (tetraploid) ซึ่งอาจทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและคุณภาพดีขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะศึกษาโครโมโซมจากเซลล์เหงือก และศึกษาคาริโอไทป์ของหอยนางรมปากจีบ สรุปผลการทดลอง จากการศึกษาจำนวนของโครโมโซมของหอยนางรมปากจีบ จำนวน 10 เซลล์ พบว่ามีโครโมโซมทั้งหมด 10 คู่ และจากการศึกษาคาริโอไทป์ พบว่า คู่ที่ 1,2,3,5,7,8 และ 10 เป็นเมตราเซนตริก (metracentric) คู่ที่ 4,6 c]t 9 เป็นซับเม- ตราเซนตริก (submetracentric)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/609
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น