กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/604
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาชนิดสาหร่ายที่เกาะวัสดุได้ดี เพื่อนำมาใช้ในการอนุบาล หอยเป๋าฮื้อ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Search for sessile microalgae for abalone larvae rearing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขวัญเรือน ปิ่นแก้ว
เสาวภา สวัสดิ์พีระ
อัมพร คอแก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: หอยเป๋าฮื้อ - - การเลี้ยง
สาหร่าย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/604
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น