กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/601
ชื่อเรื่อง: ศึกษาชนิดของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารกุ้งกุลาดำ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัมพร ทองกู้เกียรติกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ - - การเลี้ยง
เอนไซม์
เอนไซม์โปรติเอส
เอนไซม์อะมัยเลส
เอนไซม์เซลลูเลส
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/601
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น