กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/597
ชื่อเรื่อง: ผลของสารสกัดหยาบจากใบบัวหลวงต่อหลอดเลือดเอออร์ตาที่แยกจากหนูขาวที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและหนูขาวที่มีความดันโลหิตปกติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of crude leaf extract of nelumbo uncifera gaertn on isolated aorta derived from hypertensive and normotensive rats
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทรวรรณ แสงแข
เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ความดันเลือด
ความดันเลือดสูง
บัวหลวง - - ใบ
หลอดเลือดแดง
สารสกัดจากพืช
หนูขาว
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/597
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น