กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/586
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ในหอยหวาน (Babylonia areolata LinK, 1807) โดยการกระตุ้นด้วยอุณหภูมิ ความเค็ม และฮอร์โมน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Increasing efficiency of babylonia areolata link, 1870 reprodction by temperature, salinity and analog hormone activation.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บัญชา นิลเกิด
ชลี ไพบูลย์กิจกุล
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
มลฤดี สนธิ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: หอยหวาน - - การสืบพันธุ์
หอยหวาน - - การเลี้ยง
หอยหวาน - - ไข่ - - การฟัก
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: การศึกษาการกระตุ้นการสืบพันธุ์ของหอยหวาน ด้วยอุณหภูมิ 23, 30 และ 32 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสเป็นชุดควบคุม พบว่าการกระตุ้นด้วนอุณหภูมิสูงที่ 32 องศาเซลเซียส นั้นพบว่า ให้จำนวนฝักไข่ต่อเดือนเฉลี่ยสูงที่สุดที่ 917 ฝัก มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) จากชุดการทดลองควบคุม และอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05) ขนาดของฝักไข่ จำนวนฝักไข่ และ ขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยระยะ veliger ส่วนกระตุ้นการสือพันธุ์ด้วยความเค็มที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 20,25,30 และ 35 PUS โดยมีชุดการทดลองความเค็ม 30 PUS เป็นชุดควบคุม พบว่าการกระตุ้นด้วยความเค็ม 20 PUS ให้ปริมาณฝักไข่เฉลี่ยต่ำที่สุด 352 ฝักต่อเดือน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)จากชุดควบคุมที่ความเค็ม 30 PUS และชุดการทดลองความเค็ม 25 และ 35 PUS และไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ(p<0.05)ขนากของไข่ฝัก จำนวนไข่ในฝัก และ ขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ยของลูกหอยระยะ veliger ส่วนการกระตุ้นการสืบพันธุ์ด้วยฮอรโมนเอสโตรเจน และเทศโทสเตอโรน ให้ผลลักษณะคล้ายกันคือ ชุดการทดลองควบคุม ให้ปริมาณฝักไข่เฉลี่ยนสูงสุดโดยที่ขนาดฝักไข่ จำนวนไข่ในฝัห และขนาดความยาวเปลือกของลูกหอยระยะvileger ไม่มีความแตกต่างกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/586
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น