กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/569
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นลินี บำเรอราช
สุนทร บำเรอราช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การฝึกสอน - - วิจัย
ครูฝึกสอน - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิตฝึกสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน 9 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนตัว การเตรียมการสอน การเสนอเนื้อหาในการดำเนินการสอน การจูงใจและการเสริมแรงในการเรียน การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ การใช้สื่อการสอน การควบคุมวินัยในชั้นเรียน การประเมินผลการเรียนการสอน และการเสริมสร้างจริยธรรม และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอนตามการประเมินของอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิตฝึกสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจาย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 33 คน อาจารย์พี่เลี้ยง จำนวน 142 คน และนิสิตฝึกสอน จำนวน 150 คน ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พี่เลี้ยง และนิสิตฝึกสอนมีความคิดเห็นว่านิสิตฝึกสอนมีพฤติกรรมการสอนโดยรวมทั้ง 9 ด้าน อยู่ในระกับพอใจมาก และมีพฤติกรรมการสอนด้านการเสริมสร้างจริยธรรมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด พฤติกรรมการสอนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการเตรียมการสอน และด้านการใช้สื่อการสอน 2. นิสิตฝึกสอนวิชาเอก การประถมศึกษา สังคมศึกษา และฟิสิกส์ ได้รับการประเมินจากอาจารย์พี่เลี้ยงว่ามีพฤติกรรมการสอนโดยรวมทั้ง 9 ด้าน อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 3. อาจารย์นิเทศก์ อจารย์พี่เลี้ยง และนิสิตฝึกสอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนทุกด้านทั้ง 9 ด้าน ของนิสิตฝึกสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าสถานภาพของผู้ประเมินมีผลต่อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน 4. เมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มของผู้ประเมิน ปรากฏว่า 4.1 อาจารย์พี่เลี่้ยง มีความคิดเห็นว่านิสิตฝึกสอนมีพฤติกรรมการสอนทุกด้านอยู่ในระดับพอใจมาก สูงกว่าความคิดเห็นขงอาจารย์นิเทศก์ 4.2 อาจารย์พี่เลี้ยง มีความคิดเห็นว่านิสิตฝึกสอนมีพฤติกรรมการสอนด้านการเตรียมการ สอน อยู่ในระดับพอใจมาก สูงกว่าความคิดเห็นของนิสิตฝึกสอน 4.3 นิสิตฝึกสอน มีความคิดเห็นว่า ตนมีพฤติกรรมการสอน 8 ด้าน ยกเว้น คุณลักษณะส่วนตัว อยู่ในระดับพอใจมาก สูงกว่าความคิดเห็นของอาจารย์นิเทศก์ 4.4 นิสิตฝึกสอนวิชาเอกการประเมศึกษา และวิชาเอกคณิตศาสตร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน 5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. เพศของผู้ประเมิน ไม่มีผลต่อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/569
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น