กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/564
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภรดี พันธุภากร
dc.contributor.authorเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:57Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/564
dc.description.abstractการวิจัยเคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรมนี้ เป้นการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อนำเปลือกหอยนางรมที่เป้นวัสดุเหลือทิ้งและกองอยู่มากมายในเขตพื้นที่ตำบลแสนสุข และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มาทำเคลือบเซรามิกส์ โดยการทดลองแบ่งออกเป้น 2 ส่วนคือ 1. การหาส่วนที่เหมาะสมของเปลือกหอยนางรมร่วมกับวัตถุดิบอื่น เพื่อให้ได้สูตรเคลือบพื้นฐานในการเผาที่อุณหภูมิ 1,200-1,300 องศาเซลเซียส ซึ่งการทดลองได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน โดยปรากฎผลการทดลองดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การทดลองผสมเคลือบด้วยวัตถุดิบ 2 ชนิด และ 4 ชนิด ดดยอัตราส่วนที่เหมาะสมของเปลือกหอยนางรมที่ถือเป้นวัตถุดิบหลักนั้น คือ 10-40 % แต่เคลือบมีความทนไฟสูงสุกตัวไม่ดีนัก ขั้นตอนที่ 2 ทดลองเคลือบด้วยด้วยเปลือกหอยนางรม 20-40% ร่วมกับวัตถุดิบอื่นที่ทำหน้าที่เป้นตัวหลอมละลายและทำให้เกิดความใสมันแวววาวในเคลือบ ซึ่งการสึกษาทดลองได้ทำการเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 1,250 องศาเซลเซียส โดยกำหนดวัตถุดิบที่นำมาผสมและได้อัตราส่วนที่เหมาะสมดังนี้ -เปลือกหอยนางรม 40% -ดิน 5% -Soda Feldspar 16-44% -Zinc Oxide 6-11% -Quartz 11-39% ขั้นตอนที่ 3 ทดลองให้ได้สูตรเคลือบเปลือกหอยนางรมที่มีอัตราส่วนที่แน่นอน เพื่อนำไปเป้นสูตรเคลือบพื้นฐาน ซึ่งสูตรเคลือบเปลือกหอยนางรมนี้ มีการสุกตัวที่ดี ที่อุณหภูมิ 1,230-1,250 องศาเซลเซียส เคลือบมีผิวเรียบมัน โปร่งแสง ถึงกึ่งทึบแสงและปรากำรอยรานในบางสูตร โดยได้เลือกสูตรเคลือบพื้นฐานที่เหมาะสม จำนวน 6 สูตร คือ สูตร 1 เปลือกหอย 40, ดิน 5, Zinc O. 6 , Soda Feld. 19, Quartz. 30 สูตร 2 เปลือกหอย 40, ดิน 5, Zinc O. 6 , Soda Feld. 21, Quartz. 28 สูตร 3 เปลือกหอย 40, ดิน 5, Zinc O. 6 , Soda Feld. 29, Quartz. 20 สูตร 4 เปลือกหอย 40, ดิน 5, Zinc O. 6 , Soda Feld. 31, Quartz. 18 สูตร 5 เปลือกหอย 40, ดิน 5, Zinc O. 6 ,Soda Feld. 35, Quartz. 14 สูตร 6 เปลือกหอย 40, ดิน 5, Zinc O. 6 , Soda Feld. 37, Quartz. 12 2. การทดลองผสมสารให้สีและทึบในเคลือบ โดยนำเคลือบเปลือกหอยนางรมสูตรพื้นฐานมาผสมสารให้สีและสารทำทึบในเคลือบ ทำให้ได้สูตรเคลือบสีต่าง ๆ ซึ่งสารที่นำมาทดลองผสมคือ Ferric Oxide ให้สีน้ำตาล ทดลองในปริมาณ 1-7% Copper Oxide ให้สีเขียว ทดลองในปริมาณ 1-7% Manganese Dioxide ให้สีน้ำตาลอมเทา ทดลองในปริมาณ 1-7% Titanium ให้ทึบ ทดลองในปริมาณ 1-9% เคลือบสีและเคลือบสีทึบที่ได้มีความสวยงามและมีสีสันที่แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับปริมาณของสารให้สีและให้ทึบในเคลือบและความต่างกันของสูตรเคลือบพื้นฐาน ซึ่งในการผสมสารให้สีในปริมาณมากเกิน 5% จะทำให้เคลือบทนไฟสูง และไม่สุกตัวตามอุณหภูมิที่กำหนด ยกเว้น Ferric Oxide ซึ่งเป็นตัวหลอมละลาย ถ้าใส่ในปริมาณที่มากขึ้นth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectเครื่องเคลือบดินเผา - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleเคลือบเซรามิกส์จากเปลือกหอยนางรมth_TH
dc.title.alternativeCeramic Glaze from Oyster shellsen
dc.typeResearch
dc.year2542
dc.description.abstractalternativeA lot of oystershells were thrown away in piles within the areas of Tambon Saen suk and Tambon Ang Sila, Amphoe Muang, Changwat Chonburi. This project deals with an experimental research on how to make use of these oyster shells as glaze for ceramics. The research was carried out in 2 parts. 1. To find an appropriate proportion between the oyster shells and other materials in order to get basic blaze formulas for firing at 1,200c', 1,230c', 1,250c', and 1,300c', respectively. The experiment followed the following 3 steps: Step 1 Try glaze mixtures of 2 and 4 materials. The appropriate proportion of the oyster shells which was the main material turned out to be 10-40%. However, the glaze was rather fireproof and did not give a good finish. Step 2 Try the proportion of 20-40% of oyster shells mixed with other materials in order to enhance the fusibulity as well as transparency and shininess of the glaze. The appropriate proportion of the glaze mixture turned out as below: Oyster Shells 40% Clay 5% Soda Feldspar 16-44% Zinc Oxide 6-11% Step 3. try to find exact proportions to establish oyster shell glaze formulas to be further used as basic glaze formulas. The glaze mixtures obtained from this research had their melting points between 1,230-1,250C' After the firing, the samples were covered with a smooth and shiny glaze, transparent to opaque, with cracks in some formulsa. The following 6 formulas have been selected as basic glaze fromulas: 2. To addcolors and opacity to the glaze by mixing pigmentary and compacting agents into the basic glaze formulas. As a result, new formulas were obtained for color glazes. The clolring and compacting agents being includ: Ferric Oxide 1-7% -Brown Copper Oxide 1-7% -Green Manganese Dioxide 1-7% -Grayish brown Titanium Dioxide 1-9% - Opaque The Color and opaque glazes obtained from this research were beautiful, with various nuances of colors, depending on the quantity of the coloring and compacting agents in the glaze mixture as well as the difference among the basic glaze formulas. If more than 5% of the coloring agents was used, the glaze became fireproof and it would not settle itself at a fixed temperature, except for ferric Oxide, which would help enhance the fusibility itself if used in a greater quantityen
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf274.85 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf127.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf1.58 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf396.78 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4_1.pdf1.89 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4_2.pdf3.34 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf2.67 MBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf41.32 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf338.79 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น