กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/550
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ และการดูแล ผู้ป่วยโรคเอดส์ ของพยาบาลวิชาชีพภาคตะวันออกของประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between knowledge, attitude and care for people living with aids among professional nurse in the eastern regionof Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรคเอดส์
วันที่เผยแพร่: 2539
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรู้ ทัศนคติและการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ ที่สถานภาพพ้นฐานต่างกัน ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ และภูมิหลังของพยาบาลวิชาชีพ ตัวอย่างประชากรคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 500 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบที่ตรงตามเนื้อหา และความเที่ยงมาแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t test) การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณ (multiple regression) ข้อค้นพบที่สำคัญ 1.ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” ด้านทัศนคติอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์อยู่ในระดับ “ดี” 2.พยาบาลที่แต่งงานแล้ว ให้การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ดีกว่า พยาบาลโสดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ด้านความรู้ และทัศนคติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของพยาบาลโสด และแต่งงานแล้ว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับพยาบาลที่มีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ มีความรู้ ทัศนคติ และการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตาม การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.ทัศนคติและอายุของพยาบาลวิชาชีพ สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (R2 = .070) โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ z^ (การดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์) = .238 * (ทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ) + .115 * (อายุของพยาบาลวิชาชีพ)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/550
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf285.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf278.01 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf740.07 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf189.47 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf522.84 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf450.68 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf180.38 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf436.19 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น