กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/541
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจินตนา วัชรสินธุ์
dc.contributor.authorมณีรัตน์ ภาคธูป
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:55Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:55Z
dc.date.issued2538
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/541
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระดับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและปัจจัยที่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2538 จำนวน 133 คน และผู้ปกครองจำนวน 133 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบพัฒนาการ DDST (Denver Developmental Screening Test) และแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีหาค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และหาค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ เด็กก่อนวัยเรียนที่มารดามีปฏิสัมพันธ์กับบุตรต่างกัน มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน มีคะแนนพัฒนาการโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 เด็กก่อนวัยเรียนที่คลอดต่างกันมีคะแนนพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และเด็กก่อนวัยเรียนที่มารดาอายุต่างกัน รายได้ครอบครัวต่างกัน มีคะแนนพัฒนาการด้านภาษาและการได้ยิน ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ปัจจัยที่ไม่พบความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ เพศของเด็ก ลำดับที่การเกิด ภาวะสุขภาพ การศึกษาของบิดา สถานภาพสมรส สถานภาพการทำงาน จำนวนบุตร ลักษณะครอบครัวและรายได้ครอบครัวth_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพาปี 2537en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectพัฒนาการของเด็กth_TH
dc.subjectศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนth_TH
dc.subjectเด็กวัยก่อนเข้าเรียน - - การดูแลth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleปัจจัยที่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒานาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeFactors affecting development of the pre-schooler in child development centre in Chonburi provinceen
dc.typeResearch
dc.year2538
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this survey research were to study the pre-schooler development child care and child rearing and the factors affection development of the pre-school children. The sybjects composed of 133 children, age 3-5 years old, attending the child development center in Chonburi province between May 16 and June 1, 1995. The Dever Development Screeing T est (DDST) and questionnairs were used for data collection. The data were analysed using statistical methods, including t-test, Oneway analysis of variance, Pearson’product moment correlation coefficientThe results revealed the mother- child interaction and child interaction and care & child rearing has statistically significant relationship with child’s gross motor Development at the 0.05 level. The mother’s age and family income have statistically significant relationships with child,s language Development at the 0.05 level. The factors with not found to have not relationship with child development at the 0.05 level,were child’s sex, birth oder, father education, family status , type of family, number of son parent occupation and fmily income.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น