กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/540
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Job performance satisfaction of staffs under burapha University library
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีวรรณ มีคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักหอสมุด
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา - - บุคลากรห้องสมุด
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบุรพา รวม 10 ด้าน ได้แก่ ความสำเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน นโยบายและการบริหาร วีการบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และสภาพการทำงานของกลุ่มประชากรที่ใช้การศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรสังกัดสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบุรพา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมุลได้แก่ แบบสอบถามประมาณมูลค่า จำนวน 48 ข้อ วีวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การคำนวณหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความพึงพอใจสุงสุด ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพกับผุ้บังคับบัญชา ส่วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/540
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2536_002.pdf2.38 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น