กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/536
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสมหมาย แจ่มกระจ่าง
dc.contributor.authorศรีวรรณ มีคุณ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:55Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:55Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/536
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ รวมทั้งจำแนกและจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโโลยี และภาษาต่างประเทศ และบันทึกทำเนียบและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การลงภาคสนามและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มี 4 ประเภท ประกอบด้วย แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่และแหล่งธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุอุปกรณ์. 2. เมื่อพิจารณาตามสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 สาระ พบว่า ทุกสาระการเรียนรู้สามารถนำข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ สามารถนำข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทมาใช้ได้เป็นอย่างดี 3. ได้บันทึกข้อมูลการสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไว้ในซีดี-รอม ทำให้สืบค้นข้อมูลได้สะดวกขึ้น The purposes of this qualitative research were to survey and collect the community and natural learning resources at Sriracha District, Chonburi Province, Thailand and to categorize the learning resources into 8 substances according to Basic Education Curriculum B.E. 2551 as Thai language, Mathematics, Science, Social Studies, Religion and Culture, Health and Physucal education, Art, career and Technology and Foreign Languages as well as to record the information of the community and natural learning resources into computer readable form. The data collection methods employed in this study were the survey of relevant documents, in-depth interview, observation and field note. The results of this study were as follows: 1. These are 4 types of community and natural resources in Srirach District, Chonburi Province, Thailand: human learning resources, activitities learning resources, places and natural locations learning resources and equipments learning resources. 2. According to Basic Education Curriculum B.E. 2551, it was found that 4 types of community and natural resources in Sriracha Distict were useful for learning activities in every substances especially for substances of This language, Social studies, Religion and Culture, Foreign languages, Career and Technology. 3. The information of community and natural resources were recorded on CD-Rom. 3.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการเรียนรู้th_TH
dc.subjectชุมชนth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectแหล่งสารสนเทศ - - ไทย - - ทำเนียบนามth_TH
dc.subjectแหล่งสารสนเทศ- - วิจัยth_TH
dc.titleการสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeA survay of comunity and natural learning resources : case study at Sriracha district Chonburi provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น