กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/525
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลกระทบของการสูบบุหรี่นอกสถานที่ทำงานที่มีผลต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of smoking outside workplaces on non-smokers in Laemchabang Industrial Estate Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ถิรพงษ์ ถิรมนัส
นันทพร บุตรบำรุง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การสูบบุหรี่ - - ชลบุรี
การสูบบุหรี่ - - ผลกระทบทางสรีรวิทยา
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/525
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น