กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/522
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A comparison of student academic achievement on general education of the first year undergraduate students of Burapha university in academic year 2006
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สหัทยา รัตนะมงคลกุล
เสาวณีย์ สำราญสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. กองบริการการศึกษา
คำสำคัญ: การวัดผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถาบันอุดมศึกษา - - การสอบ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2549 และลงทะเบียนเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 แยกตามรายวิชาที่ลงทะเบียนอยู่ระหว่างรายวิชาละ 64 – 2,979 คน เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลของงานทะเบียนและสถิติ ที่เก็บรวบรวมไว้ในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เลือกเฉพาะตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประเภทการับเข้า คณะ รหัสนิสิต ปีการศึกษา ภาคเรียน และเกรดแต่ละวิชาในรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 จำแนกตามประเภทการรับพบว่า 1.1ค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประเภทที่มหาวิทยาลัยรับตรงมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.20 – 3.51 โดยที่วิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิชาภาษาอังกฤษ 3 และวิชาอังกฤษ 4 ส่วนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2ค่าคะแนนเฉลี่ยวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปประเภทที่มหาวิทยาลัยรับจากระบบกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.35-3.94 โดยที่ วิชาภาษาอังกฤษ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ วิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ส่วนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 จำแนกตามคณะ พบว่า 2.1คณะพยาบาลศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.58-3.89 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 2 2.2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.28-3.60 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 4 และต่ำสุดในวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม 2.3 คณะวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.07 – 3.63 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลำต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 2.4 คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 1.84 – 3.26 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่าหันในวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน และวิชาภาษาอังกฤษทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 1 2.5 คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.33 – 3.21 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 3 และต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 1 2.6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 1.47-3.00 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 1 2.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.50-3.80 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 3 2.8 วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.36-3.87 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และต่ำสุดในวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2.9 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 1.07-3.29 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และต่ำสุดในวิชาภาษาอังกฤษ 1 2.10 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาอยู่ระหว่าง 2.46-3.95 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และต่ำสุดในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 จำแนกตามประเภทการรับ พบว่าประเภทรับตรง และระบบกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) โดยที่ประเภทรับจากระบบกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเภทรับตรง และจำแนกตามคณะ พบว่านิสิตคณะต่างๆ ที่ลงทะเบียนเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/522
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น