กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/521
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสหัทยา รัตนะมงคลกุล
dc.contributor.authorอริสฬา เตหลิ่ม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:54Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:54Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/521
dc.description.abstractในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปรียบเทียบในแต่ละคณะ วิธีการดำเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ประชากร คือ นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2546 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2,065 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้แก่ แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลนิสิตที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบเครือข่าย ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าอัตราร้อยละประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตและจำนวนปีในการผลิตบัณฑิต ผลการศึกษาพบว่า 1. การสำเร็จการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผู้สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาร้อยละ 0.19 ผู้สำเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตรร้อยละ 61.94 ผู้สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตรร้อยละ 22.95 และผู้ออกกลางคันร้อยละ 14.92 โดยคณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลักสูตรมากที่สุด ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักส฿ตรมากที่สุด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะเทคโนโลยีทางทะเล คณะที่มีผู้สำเร็จการศึกษาหลังเวลาของหลักสูตรมากที่สุด ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองลงมา ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะที่มีผู้ออกกลางคันมากที่สุด ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองลงมาได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 2. ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีค่าประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต ร้อยละ 89.23 และอัตราการสูญเสียร้อยละ 10.77 คณะที่มีประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตสูงที่สุด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ รองลงมา ได้แก่ วิทยาลัยอัญมณี ส่วนคณะที่มีประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตต่ำสุด ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะที่มีอัตราการสูญเสียสูงที่สุด ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รองลงมา ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะที่มีอัตราการสูญเสียต่ำสุด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 3. จำนวนปีเฉลี่ยที่บัณฑิตใช้ในการสำเร็จการศึกษา ภาพรวม พบว่า บัณฑิตเรียนสำเร็จโดยใช้เวลาเฉลี่ย 4.27 ปี คณะที่ใช้เวลามากที่สุด ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เวลา 4.82 ปี รองลงมา ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ใช้เวลา 4.71 ปี ส่วนคณะที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีทางทะเล และวิทยาลัยอัญมณี ใช้เวลา 4.00 ปี The objective of descriptive research is to study Burapha University production efficiency in Bachelor's Degree in each faculty. This research is conducted on 2,065 students in four years academic program admitted in the 2003 academic year. Data used in this research are obtained from files stored in database of office of registrar. Quantitative data analysis used are frequency, percentage of production effiency, and average years of study for graduation. Results of this research are 1. The average number of graduates from Burapha University categorized as follows: 0.19% early graduation; 61.94% normal graduation; 22.95% late graduation. The average number of drop-outs is 14.92% Faculty of Education is ranked the highest in early graduation, and followed by Falculty of Humanities and social sciences. Faculty of nursing is ranked the highest in normal graduation and followed by Faculty of Marine Technology Faculty of engineering is ranked the highest in late graduation, and followed by Faculty of Fine Arts. Faculty of Fine Arts is ranked the highest in drop-outs, and followed by Faculty of Science and Arts. 2. The production efficiency is 89.23% and the production loss is 10.77% Faculty of nursing is ranked the highest in the production efficiency, followed by Gems College, and Faculty of Fine Arts is ranked the lowest. Faculty of Fine Arts is ranked the highest and the Faculty of nursing is ranked in the lowest in the production loss. 3. The average years of study for graduation is 4.27. Faculty of engineering has the highest average years of study for graduation, 4.82 years, follow by Faculty of Fine Arts, 4.71 years. Both Faculty of Marine Technology and Gems College have the lowest, 4.00 years.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับเงินสนับสนุนจากเงินรายได้ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา - - บัณฑิตth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา. กองบริการการศึกษา - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeEfficiency of Burapha University in producing graduatesth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2551
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น