กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5105
ชื่อเรื่อง: การซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมใจ ศรีนุ้ย
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: เครื่องมือวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ - - เครื่องมือและอุปกรณ์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
รายละเอียด: คู่มือการปฏิบัติงาน การซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้จัดทำมีความประสงค์ให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ที่เข้ามาปฏิบัติงานในฝ่ายวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ฝ่ายสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล และสถานีวิจัย ได้เข้าใจ และทราบถึงขั้นตอน การปฏิบัติงานซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเตรียมตัวอย่าง เครื่องมือพื้นฐาน ชั่ง ตวง วัด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงช่วยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพยาวนาน และคุ้มค่าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องมือ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5105
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:เอกสารคู่มือ (Manual Documents)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
IMS_Somjai.pdf3.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น