กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/505
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาลในนักเรียน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Promoting model for student perception to the nursing career
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
พรนภา หอมสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การพยาบาล
การศึกษาทางวิชาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา - - การศึกษา
พยาบาล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาลภายหลังเข้าร่วมโครงการเมื่อเทียบกับการรับรู้ต่ออาชีพในอุดมคติที่ตั้งไว้ของนักเรียนโดยเป็นการศึกษาแบบวิจัยกึ่งทดลองแบบศึกษา 2 กลุ่ม วัด 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ในโรงเรียนเขตจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มทดลองแกลุ่มควบคุมตามลำดับโรงเรียนในแต่ละจังหวัดจะถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจังหวัดละ 5 โงเรียนในเขตอำเภอเมือง 1 แห่ง ใกล้เมือง 2 แห่ง และไกลจากตัวเมือง 2แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 242 คน กลุ่มควบคุม จำนวน 248 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมโครงการ โดยการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลด้วยวิดีทัศน์และการอภิปรายซักถาม รวมใช้เวลานาน 30 นาที แบบสอบถามที่ใช้บางส่วนได้สร้างขึ้นใหม่และบางส่วนได้ดัดแปลงมาจาก การศึกษาของ เมย์ ออสติน และแชมเปียน ซึ่งแบบวัดดังกล่าวมีลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ โดยแบบวัดดังกล่าวมีค่าเที่ยงของเครื่องมืออยู่ระดับสูงดังนี้ แบบวัดการรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาล มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.8820 แบบวัดการรับรู้ต่ออาชีพในอุดมคติมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.8555 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา การทดสอบไคสแคว์ การทดสอบค่าที่เป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการศึกษา พบว่า ก่อนการเข้าร่วมโครงการทั้งสองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล การรับรู้ต่อคำแนะนำของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ต่อคำแนะนำของกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาลและอาชีพในอุดมคติ แลผลต่างของการรับรู้ต่ออาชีพในอุดมคติ และผลต่างของการรับรู้ต่ออาชีพในอุดมคติกับการเรียนรู้ต่วิชาชีพพยาบาลไม่ต่างกัน แต่เนื่องจากก่อนเข้าร่วมโครงการรายได้ครอบครัวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันจึงได้วิเคราะห์ด้วยสถิติความแปรปรวนสองทางเพื่อทดสอบว่ารายได้ครอบครัวและการเข้าร่วมโครงการจะมีอิทธิพลร่วมกันต่อการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างผลต่างของการรับรู้ต่ออาชีพในอุดมคติกับการรับรู้ต่ออาชีพพยาบาลหรือไม่ พบว่ารายได้ครอบครัวไม่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่วนการเข้าร่วมโครงการมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างระหว่างผลต่างของการรับรู้ต่ออาชีพในอุดมคติกับการรับรู้ต่อวิชาพพยาบาล นั่นคือ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลเพิ่มการรับรู้ต่อวิชาชีพพยาบาลในเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ The purposes of this were study were to compare the change of perceptions to the ideal careers with the nursing career after the intervention. The design of this of study was quasi-experimental , i.e. a pertest-posttest desing with non equivalent groups. The sampling groups were female students studying in the 2 semester of Mathayom 5 in Chonburi and Rayong provinces (experimental and control groups respectively). In each province, 5 schoos were selected: 1 urban, 2 suburban, and 2 rural. All of the female students were the sampling groups comples 242 in the experimental group, 248 in the control group. The intervention, a presentation of nursing career was delivered to the experimental group by video and discussion. The total presentation was about 30 minutes in length. The questionnaire was modified from May, Austin and Chonburi in a Sigma Theta Internation study and parts were prepared by the researchers. The questinnational was on the Rating Scale of 5 levels. The questionnaire had reliability: perceptions to the nursing career (∝=0.8820) and perceptions to the ideal career (∝=0.8555). Data were analyzed by a combination of methods, including descriptive ststics,x^2 test, Independent t-test and Two-Way ANOVA. Results: Before the intervention, there had been no singnificant differences between the experimental and control groups regarding G.P.A, experiences of nursing, perceptions to the subjective norms, perceptions to nursing career, perceptions to the ideal career, and the difference between the perceptions to the ideal career and the nursing career. However, the family income was different. After the intervention, the change of difference between perceptions to the ideal career and the nursing career was analyzed ,two-way ANOVA, treating the family income and the intervention as the main effect. The results was that the family income did not attect the change to difference between perceptions to the ideal career and the nursing career. However, the intervention did. In conclusion, the intervention had improved the perceptions to the nursing career.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/505
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf178.53 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf177.08 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf827.54 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf187.29 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf311.5 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf326.46 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf131.26 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf236.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น