กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/500
ชื่อเรื่อง: ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Parent's needs towards the school administration of "Piboonbumpen" demonstration school, Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาการศึกษา
โรงเรียนสาธิต
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสาธิต " พิบูลบำเพ็ญ " มหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน จำแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 347 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ (systematic random sampling) และใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ถามเกี่ยวกับความต้องการที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่านวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและ F-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ แสดงความต้องการต่อการบริหารงานของโรงเรียนระดับมากทุกฝ่าย โดยเฉพาะการบริหารงานฝ่ายบริการให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก รองลงมาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายปกครองและฝ่ายบริหาร ตามลำดับ 2. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ปก ครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน จำแนกตามอาชีพ ปรากฏว่า ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน ในแต่ละกลุ่มอาชีพและรวมทุกอาชีพไม่แตกต่างกัน 3. แบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่นแต่ละด้านอยู่ในช่วง 0.81 ถึง 0.88 และรวมทั้งฉบับมีค่า 0.95 หาโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 4. ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและบริหารงานฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/500
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น