กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/496
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษกับเด็กปกติระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The model of integration for special needs and normal children in preschool level "Phiboonbumpen" Demonstration School Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
คำสำคัญ: การศึกษาปฐมวัย - - วิจัย
การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ". มหาวิทยาลัยบูรพา.
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนร่วมดดยใช้แผนการจัดการศึกษารายบุคคลสำหรับเด็กพิเศษกับเด็กปกติระดับปฐมวัย 2. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์-สังคม และสติปัญญาของเด็กพิเศษ โดยใช้กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2548-2549 จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด้กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน2 คน เด็กออทิสติก จำนวน 1 คน และเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบและแบบฝึกพัฒนาการเด็ก แผนการจัดการศึกษารายบุคคล และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้รูปแบบการเรียนร่วมโดยใช้แผนการจัดการศึกษารายบุคคลสูงกว่าก่อนเรียน 2. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-สังคม และด้านสติปัญญาสูงกว่าก่อนเรียน The purpose of this research was to study 1. The model of integration by use of Individual Education Plan for special needs and normal children in preschool level “ Phiboonbumpen” Demonstration School Burapha University 2. To develop students’ physical skill, emotion&social skills and cognitive skills. This study used case studies composed of 4 children in preschool level 1, in the academic year 2006-2007. The case study compose of mental retarded 2 cases, autistic 1 case and behavior & emotion 1 case. This instruments for the research consisted of the Testing and Development records. Individual Education Plan (IEP) and by Behavior Observation. The results of this research were as follows: 1. The achievement of the students after use of The model of integration and Individual Education Plan were higher than pre-test. 2. Student’ physical skill, emotion & social skills and cognitive skills higher than pre-test.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/496
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น