กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4949
ชื่อเรื่อง: การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังจากภาพถ่าย DXA โดยการประยุกต์ใช้ External force
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Vertebrl pose segmenttion for dx imges using externl force.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
สุวรรณา รัศมีขวัญ
จักรพงษ์ บุญใหญ่
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
รังสีเอกซ์
กระดูกสันหลัง
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4949
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf7.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น