กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4936
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Curriculum qulity ssessment with feture selection
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา รัศมีขวัญ
พัชราภรณ์ ศรีบัว
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
Humanities and Social Sciences
หลักสูตร -- การประเมิน
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.
รายละเอียด: งานนิพนธ์(วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4936
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.07 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น