กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/493
ชื่อเรื่อง: การดูแลตนเองด้านสุขภาพของชาวประมงในเขตตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-care related to health of fishermen in Tambol Angsila, Maung Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริพร ทูลศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ชาวประมง - - ชลบุรี - - สุขภาพและอนามัย
สุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/493
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น