กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4920
ชื่อเรื่อง: การจำแนกภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองกับโรคสมองฝ่อ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Clssifiction of hydrocephlus nd cerebrl trophy
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
Manit Chansuparp.
กฤษณะ ชินสาร
มานิต ชาญสุภาพ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ
สมอง -- การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
Health Sciences
สมอง -- โรค
ระบบประสาทส่วนกลาง -- โรค
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ.
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4920
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
58910100.pdf10.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น