กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/491
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: แสงอรุณ ธรรมเจริญ.
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
พฤติกรรมการแก้ปัญหา
มหาวิทยาลัยบูรพา - - นักศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2536
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิดความคัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยว่า นิสิตชายกับนิสิตหญิง และนิสิตปี 1+2 กับนิสิตปี 3+4 มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาในลักษณะใด เมื่อเกิดความคัดแย้ง 3 ด้าน คือ คัดแย้งกับเพื่อน ขัดแย้งกับครอบครัว และคัดแย้งกับมหาวิทยาลัย และแนวคิดของรูปแบบการแก้ไขปัญหานั้นมาจากแหล่งใด การวิจัยนี้ศึกษานิสิตปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยบูรพาจำนวน 400 คน โดยตอบแบบสอบถาม ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นิสิตดดยรวมมีแนวปฏิบัติในลักษณะประนีประนอม นิสิตชายมีลักษณะยืนกรานมากกว่านิสิตหญิง และนิสิตปี 3+4 มัลักษณะยืนกรานมากกว่านิสิตปี 1+2 นิสิตโดยรวมมีแนวคิดในลักษณะพึ่งพาผสมผสานกับความคิดของตนเอง กล่าวคือ มีทั้งการปรึกษาบิดามารดา ปรึกษาเพื่อน พี่น้อง อาจารย์ หรือคิดเอง แต่นิสิตชายมีแนวโน้มที่จะมีอิสระในความคิดเป็นของตนเองมากว่านิสิตหญิงและนิสิตปี 3+4 มีแนวโน้มที่จะมีอิสระในความคิดของตนเองมากกว่านิสิตปี 1+ 2
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/491
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น