กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/489
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอรพร สดใส
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:52Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:52Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/489
dc.description.abstractรายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามวัดความรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ Cramer's V ค่าสหสัมพันธ์ Somers' D และแนวการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีเพศและสถานภาพการทำงานที่แตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอยู่ในระดับน้อยth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectบุคลากรทางการศึกษา - - ทัศนคติth_TH
dc.subjectประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2549
dc.description.abstractalternativeThis is the research of knowledge, attitude and participation in the educational quality assurance of the faculty members and staff, the faculty of Humanities and Social Science, Burapha University. The objective of this research is of two folds. First, it investigated and compared the knowledge, attitude, and the levels of participation in the educational quality assurance of the faculty members and staff on the basis of their gender, working status, educational levels, length of work. Second, it searched for guidelines to be used to improve and develop the educational quality assurance of the Faculty of Humanities and Social Sciences. This research is a qualitive survey research using 165 instructors and staff in academic-supporting section as its samples. The instrument for data collection is a questionnaire used to assess the knowledge, attitude, and the levels of participation in the educational quality assurance of the instructors and staff. Data were analyzed employing descriptive and inferential statistics. The former included percentage, mean, and standard deviation, and the latter included Cramer's V and Somers' D Correlation. Also, an interview was used as a part of the data analysis. The results of the analysis reveal that a) the instructors and staff's overall knowledge of and attitude towards the educational quality assurance were in a high and moderate levels respectively; b) the instructors and staff with different genders and working status possess different levels of the knowledge and attitude of, and different levels of the participation in the educational quality assurance in moderate level; c) the instructors and staff with different educational levels and length of working have different levels of the knowledge and attitude of, and different levels of the participation in the educational quality assurance in a low level.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น