กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/489
ชื่อเรื่อง: ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรพร สดใส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: บุคลากรทางการศึกษา - - ทัศนคติ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา - - วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร คือ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามวัดความรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ Cramer's V ค่าสหสัมพันธ์ Somers' D และแนวการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนทัศนคติและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีเพศและสถานภาพการทำงานที่แตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอยู่ในระดับน้อย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/489
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น