กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4864
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์หลักการลีนกับระบบตรวจติดตามภายใน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา รัศมีขวัญ
เสาวนีย ภูนาสอน
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Humanities and Social Sciences
การควบคุมภายใน
การผลิตแบบลีน
การตรวจสอบภายใน
การควบคุมกระบวนการผลิต
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4864
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
52920445.pdf2.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น