กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4862
ชื่อเรื่อง: การจำแนกกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการโดยการใช้แบบจำลองการพยากรณ์โอกาสการสำเร็จการศึกษาที่มีการคัดเลือกปัจจัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา รัศมีขวัญ
กมลวรรณ แสงระวี
คำสำคัญ: พยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Humanities and Social Sciences
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ.
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (วทม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4862
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
52920431.pdf925.47 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น